Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Aurobindo Pharma B.V.

zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32030582.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding door Aurobindo Pharma B.V. aan een potentiële koper gedaan en voor iedere overeenkomst/ levering van zaken en diensten tussen Aurobindo Pharma B.V. en koper, voor zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2 Deze algemene voorwaarden stellen voorwaarden van koper, indien koper hiernaar verwijst, terzijde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover Aurobindo Pharma B.V. en koper deze afwijkingen uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Voor zover deze algemene voorwaarden in een andere taal dan het Nederlands worden vertaald, prevaleert de Nederlandse versie.

1.4 Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden naar het oordeel van de daartoe bevoegde rechter onverbindend zijn, dan wordt met inachtneming van artikel 12 slechts de betreffende bepaling als niet geschreven beschouwd. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.

Artikel 2 Prijzen

2.1 De door Aurobindo Pharma B.V. gedane aanbiedingen -daaronder begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten- zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen, zelfs na aanvaarding door koper. Herroeping na aanvaarding door koper zal onverwijld dienen te geschieden. De door Aurobindo Pharma B.V. uitgebrachte aanbiedingen zijn geldig gedurende een periode van 14 dagen na de datum van aanbieding, tenzij anders op de aanbieding is aangegeven.

2.2 De in de aanbieding van Aurobindo Pharma B.V. vermelde prijzen zijn exclusief btw, tenzij anders is aangegeven. De prijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, geldend op de datum van de aanbieding. Aurobindo Pharma B.V. behoudt zich het recht voor om na die datum onvoorziene wijzigingen van kostenfactoren aan koper door te berekenen.

2.3 Een aanvaarding van de aanbieding, als bedoeld in het eerste lid, welke afwijkt van die aanbieding, geldt als een verwerping van de oorspronkelijk gedane aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Aurobindo Pharma B.V. niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding van Aurobindo Pharma B.V. afwijkt.

Artikel 3 Garantie en kwaliteit

3.1 Aurobindo Pharma B.V. verbindt zich jegens koper om hem de zaken te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de offerte omschreven.

3.2 Aurobindo Pharma B.V. verbindt zich jegens koper hem zaken te leveren, die:

a. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn;

b. in alle opzichten gelijk zijn aan eventuele monsters, of modellen, die door Aurobindo Pharma B.V. en/of koper ter beschikking zijn gesteld of verstrekt.

3.3 Aurobindo Pharma B.V. staat er niet voor in, dat de zaken geschikt zijn voor het doel, waarvoor koper deze wil bestemmen, zelfs niet, indien dit doel aan Aurobindo Pharma B.V. kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.

3.4 Op door Aurobindo Pharma B.V. van derden betrokken (delen van) zaken verleent Aurobindo Pharma B.V. niet meer garantie op kwaliteit en samenstelling dan aan Aurobindo Pharma B.V. door die leverander aan garanties is gegeven.

3.5 Aurobindo Pharma B.V. staat niet in voor de kwaliteit en samenstelling van de geleverde zaken indien koper de zaken heeft bewerkt of verwerkt c.q. heeft doen bewerken of verwerken.

3.6 Aurobindo Pharma B.V. staat slechts in voor de kwaliteit van de zaken in de staat waarin zij verkeerden op het moment van levering.

3.7 Koper is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken strikt in acht te nemen.

3.8 Koper is verplicht de zaken zodanig op te slaan en te bewaren dat geen kwaliteitsverlies optreedt tussen het tijdstip van levering aan koper en het tijdstip waarop de zaken aan de detaillist c.q. de gebruiker worden aangeleverd. Indien wordt doorgeleverd aan detaillisten verbindt koper zich deze verplichting ook aan deze detaillisten op te leggen.

Artikel 4 Levering

4.1 De levering van zaken vindt plaats franco leveringsadres, tenzij anders wordt overeengekomen. Voor orders met een waarde van minder dan € 225,– is Aurobindo Pharma B.V. gerechtigd een toeslag aan koper in rekening te brengen voor de vrachtkosten. De levering geschiedt in normale werktijden van Aurobindo Pharma B.V..

4.2 Het transport geschiedt voor risico van Aurobindo Pharma B.V., tenzij anders overeengekomen.

4.3 De keuze van transport wordt door Aurobindo Pharma B.V. bepaald. Indien de koper een andere transportkeuze bedingt, reizen de zaken voor risico van koper en zullen de meerkosten hiervan ten laste van koper komen.

4.4 Koper wijst de losplaats van de zaken aan en staat er onder alle omstandigheden voor in dat het vervoermiddel van Aurobindo Pharma B.V. de losplaats vanaf de openbare weg normaal en veilig kan bereiken en evenzo weer op de openbare weg kan terugkeren.

4.5 Het oprijden, lossen en afrijden dient snel en zonder vertraging te kunnen geschieden. Indien een en ander meer tijd vergt dan overeengekomen, respectievelijk bij gebreke van een desbetreffende afspraak, meer tijd vergt dan redelijk is, zijn de daaruit voortvloeiende kosten en schade voor rekening van koper.

4.6 Indien om welke reden ook koper niet in staat is de zaken op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal Aurobindo Pharma B.V., als haar opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van koper de zaken bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen, totdat zij bij koper bezorgd zijn. Het risico van de zaken gaat echter over op koper vanaf het oorspronkelijk overeengekomen moment van levering.

4.7 Koper is verplicht aan Aurobindo Pharma B.V. de opslagkosten volgens het bij Aurobindo Pharma B.V. gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan, volgens het in de branche gebruikelijke tarief, te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de zaken voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een later tijdstip is, vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

4.8 De overeengekomen leveringstijd is -tenzij schriftelijk anders overeengekomen- slechts een benadering, zodat deze niet geldt als uiterste termijn en Aurobindo Pharma B.V. gerechtigd is omstreeks de overeengekomen tijd te leveren. De bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke Aurobindo Pharma B.V. door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

4.9 Aurobindo Pharma B.V. behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van koper of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen vooruitbetaling of het stellen van zekerheid te verlangen, en, indien de verlangde vooruitbetaling uitblijft en/of de verlangde zekerheid niet ten genoegen van Aurobindo Pharma B.V. wordt verschaft, de leveringen op te schorten of te weigeren. Koper is aansprakelijk voor de door Aurobindo Pharma B.V. dientengevolge geleden schade.

Artikel 5 Tekortkomingen, aansprakelijkheid voor schade

5.1 Koper is gehouden om eventuele tekortkomingen met betrekking tot de kwaliteit en/of de hoeveelheid en/of de samenstelling van de geleverde zaken binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan Aurobindo Pharma B.V. te melden, op straffe van verval van het recht van beroep op een tekortkoming, die redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen die termijn ontdekt en gemeld had kunnen worden.

5.2 Indien koper ten genoegen van Aurobindo Pharma B.V. aantoont dat het gebrek of de tekortkoming op de datum van levering niet geconstateerd kon worden, vangt genoemde termijn van 8 dagen aan op de dag waarop het gebrek of de tekortkoming wel te constateren viel.

5.3 Ondanks het bepaalde in artikel5.2 dient een eventuele tekortkoming zijdens Aurobindo Pharma B.V. in ieder geval binnen 1 jaar na de datum van levering van de zaken, of de overeengekomen datum van levering in het geval van niet-levering van een specifieke verzending waarop die tekortkoming is gebaseerd, schriftelijk aan Aurobindo Pharma B.V. te zijn gemeld.

5.4 Indien inderdaad sprake is van tekortkoming of gebrek in de geleverde zaken, staat het Aurobindo Pharma B.V. – naar haar keuze – vrij om ofwel(I) de gebrekkige zaken te vervangen, dan wel(II) een korting te geven op de verkoopprijs van de betreffende zaken, dan wel(Ill) indien mogelijk, de gebrekkige zaken te herstellen.

5.5 Voor zover wettelijk toelaatbaar is Aurobindo Pharma B.V. tegenover koper niet aansprakelijk, hoe dan ook, voor schade veroorzaakt door de geleverde zaken, tenzij koper aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet, nalatigheid of grove schuld van Aurobindo Pharma B.V..

5.6 Koper verplicht zich Aurobindo Pharma B.V. te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Aurobindo Pharma B.V. ter zake van de uitvoering van enige tussen Aurobindo Pharma B.V. en koper aangegane overeenkomst. Koper is aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende kosten, tenzij koper aantoont dat schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Aurobindo Pharma B.V.

5.7 Koper is verplicht de door Aurobindo Pharma B.V. opgestelde voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van geleverde zaken strikt op te volgen.

5.8 Koper is verplicht maatregelen te treffen om schade door aangeleverde zaken zoveel mogelijk te beperken.

Artikel 6 Retourzendingen

6.1 Indien koper zaken wil retourneren, dient hij dit vooraf te overleggen met Aurobindo Pharma B.V. onder opgaaf van redenen. Ondanks het bepaalde in dit artikel 6 zal Aurobindo Pharma B.V. niet verplicht zijn om geretourneerde zaken te accepteren.

6.2 Door Aurobindo Pharma B.V. geleverde zaken waarover terecht en met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 is gereclameerd worden door haar uitsluitend teruggenomen, indien en voor zover de zaken zich in de verpakking en in de staat bevinden waarin zij werden afgeleverd.

6.3 Bij creditering van retour gezonden zaken zal normaliter onder andere met de volgende condities rekening gehouden worden.

a. In geval van foutieve levering 100% creditering.

b. In geval van uitsluitend door transport beschadigde zaken, zullen deze normaliter gecrediteerd dan wel vervangen worden, zulks in overleg met koper.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

7.1 Behoudens het gestelde in artikel 4.6 of de leden 2 en 4 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de zaken op koper overgaan bij aflevering.

7.2 Zolang koper niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt Aurobindo Pharma B.V. zich de eigendom van de zaken voor. In dat geval gaat de eigendom op koper over, zodra koper aan al zijn verplichtingen jegens Aurobindo Pharma B.V. heeft voldaan.

7.3 Koper is, zolang het eigendomsvoorbehoud geldt, niet gerechtigd de zaken te bezwaren of in eigendom aan derden over te dragen. Gedurende deze periode zal koper de zaken onder zich houden en opslaan op dusdanige wijze dat deze steeds kunnen worden geïdentificeerd als eigendom zijnde van Aurobindo Pharma B.V..

7.4 In de gevallen zoals genoemd in artikel 9 (ontbinding) is Aurobindo Pharma B.V. zonder dat ingebrekestelling is vereist, gemachtigd alle zaken die haar eigendom zijn gebleven weg te halen of te doen weghalen van de plaats waar deze zich bevinden. Aurobindo Pharma B.V. heeft het recht hetzij de zaken onder zich te houden totdat het verschuldigde met inbegrip van rente, kosten en schade volledig is betaald, hetzij de zaken aan derden te verkopen in welk geval de netto-opbrengst in mindering komt op het door koper totaal verschuldigde.

7.5 Koper is verplicht de zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen vanaf het moment van levering door Aurobindo Pharma B.V. aan koper tegen het risico van brand en diefstal te verzekeren en op eerste verzoek van Aurobindo Pharma B.V. aan te tonen dat dit is geschied.

Artikel 8 Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn op een van de op de factuur vermelde rekeningen.

8.2 Koper is niet bevoegd op de koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

8.3 Bij niet tijdige betaling is koper in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Aurobindo Pharma B.V. is vanaf de vervaldag zonder een nadere waarschuwing gerechtigd de vordering ter incasso uit handen te geven, waarbij alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van koper zullen zijn.

8.4 Indien de koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Aurobindo Pharma B.V. tevens bevoegd de koopovereenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is koper aansprakelijk voor alle door Aurobindo Pharma B.V. geleden schade, bestaande uit maar niet beperkt tot winstderving, transportkosten en kosten voor het inwinnen van juridisch advies.

8.5 Indien Aurobindo Pharma B.V. bij het niet nakomen door koper van de verbintenissen die uit hoofde van de koopovereenkomst op hem rusten tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van koper. Deze kosten zijn als volgt:

Over de eerste        € 2.500                                 15% met een minimum van € 40

Over de volgende   € 2.500                                 10%

Over de volgende   € 5.000                                  5%

Over de volgende   € 190.000                             1%

Over het meerdere                                               0,5% tot een maximum van € 6.775

8.6 Reclame of een claim van verkoper schort de betalingsverplichting niet op.

8.7 Koper is vanaf de vervaldag een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van de maand over het factuurbedrag of het niet betaalde gedeelte daarvan.

Artikel 9 Beëindiging van de overeenkomst

9.1 De vorderingen van Aurobindo Pharma B.V. op koper zijn onmiddellijk opeisbaar -naast de gevallen van wettelijke opeisbaarheid- in de navolgende gevallen:

– Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Aurobindo Pharma B.V. omstandigheden ter kennis komen die Aurobindo Pharma B.V. goede gronden geven om te vrezen dat de koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

– Indien Aurobindo Pharma B.V. de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan welonvoldoende is.

– Indien de koper zijn betalingsverplichtingen niet stipt nakomt.

– In geval van surseance van betaling of faillissement van koper of aanvraag daartoe, onder curatelestelling of onder bewindstelling van koper, besluit van koper tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van de onderneming, ontbinding van de vennootschap van koper.

9.2 In de genoemde gevallen is Aurobindo Pharma B.V. bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Aurobindo Pharma B.V. om een volledige schadevergoeding te vorderen.

9.3 Koper kan een ontbinding van de overeenkomst slechts voorkomen door binnen 8 dagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van Aurobindo Pharma B.V. passende zekerheid te verstrekken voor al hetgeen koper aan Aurobindo Pharma B.V. verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden, zulks onverminderd het recht van Aurobindo Pharma B.V. op schadevergoeding.

9.4 Indien er zich omstandigheden voordoen met betrekking tot de geschiktheid voor levering van de plaats van de levering en/of met betrekking  tot de bereikbaarheid van die plaats of met betrekking  tot personen c.q. materialen waarvan Aurobindo Pharma B.V. zich bij de levering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of  onevenredig kostbaar wordt dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Aurobindo Pharma B.V. bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat Aurobindo Pharma B.V. tot  vergoeding van enige schade gehouden is.

Artikel 10 Overmacht

10.1 Omstandigheden welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer in volle omvang van Aurobindo Pharma B.V. gevergd kan worden, dan wel dat naleving feitelijk onmogelijk is, geven Aurobindo Pharma B.V. het recht de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

10.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden naast de in de Wet genoemde omstandigheden onder andere: Niet volledige en/of vertraagde levering van toeleveranciers  van Aurobindo Pharma B.V., ten gevolge van oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst feitelijk onmogelijk maken, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen (zowel te land als te water), verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in de leveringen van grond- en hulpstoffen op energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van Aurobindo Pharma B.V. als bij derden van wie Aurobindo Pharma B.V. de benodigde materialen of grondstoffen geheel of  gedeeltelijk moet betrekken.

10.3 Aurobindo Pharma B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Aurobindo Pharma B.V. haar verbintenis had moeten nakomen.

10.4 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Aurobindo Pharma B.V. opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Aurobindo Pharma B.V. niet mogelijk is Langer duurt dan 3 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

10.5 Indien Aurobindo Pharma B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichting kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deelafzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet nadat het reeds geleverde c.q. leverbare deelgeen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 11 Merken en handelsnamen

11.1 Koper mag slechts met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en op aanwijzing van Aurobindo Pharma B.V. gebruik maken van handelsnamen, merken en verpakkingen van Aurobindo Pharma B.V. Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot de door Aurobindo Pharma B.V. gehanteerde tekens (merken, handelsnaam, etc.) ter ondersteuning van haar onderneming en/of producten blijven bij Aurobindo Pharma B.V.. Afnemer kan aan de koopovereenkomst met Aurobindo Pharma B.V. geen rechten ontlenen met betrekking tot deze tekens.

11.2 Ter zake van voorverpakte zaken is koper verplicht de zaken in de originele verpakking door te verkopen en te leveren, zonder daaraan enige verandering of verminking aan te brengen. Met name is het gebruik van andere merken of onderscheidende tekens op de verpakking van of in verband met de zaken aan koper niet toegestaan.

11.3 Aurobindo Pharma B.V. is eigenaar van alle aan koper ter beschikking gestelde reclamemateriaal, zoals modellen, tekeningen, teksten en dergelijke. Genoemd materiaal blijft eigendom van Aurobindo Pharma B.V. en dient uitsluitend voor het doel waarvoor het bestemd is gebruikt te worden. Alle rechten van industriële en intellectuele eigendom met betrekking tot het materiaal verblijft bij Aurobindo Pharma B.V.. Op instructie van Aurobindo Pharma B.V. dient reclamemateriaal en dergelijke onverwijld te worden geretourneerd of uit de roulatie te worden genomen.

11.4 In geval van niet-nakoming door koper van het gestelde in dit artikel verbeurt koper een onmiddellijk opeisbare boete van € 11.000 per geval en van € 2.250 per dag dat de niet nakoming voortduurt.

Artikel 12 Conversie

12.1 Indien en voor zover op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling van deze voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan de desbetreffende bepaling voor wat betreft inhoud en strekking in elk geval een zo veel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 13 Persoonsgegevens en privacy

13.1 Op de verwerking van persoonsgegevens door Aurobindo Pharma b.v. is de privacyverklaring van Aurobindo Pharma b.v. van toepassing. Door gebruik te maken van de dienstverlening van Aurobindo Pharma b.v., gaat de gebruiker akkoord met deze privacyverklaring.

13.2 De dienstverlening van Aurobindo Pharma b.v. is inclusief en niet gelimiteerd tot de gebruikersportals MijnAurobindo en AuroView. Gebruikers zijn bezoekers van de portal welke middels een gebruikersaccount (gebruikersnaam en wachtwoord) toegankelijk is.

13.3 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van zijn gebruikersnaam (username), wachtwoord (password) en andere vertrouwelijke informatie die worden verstrekt aan Aurobindo Pharma B.V.. Gebruiker is verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden binnen het gebruikersaccount van de gebruiker. Gebruiker informeert Aurobindo Pharma b.v. terstond bij ongeoorloofde toegang of gebruik van het gebruikersaccount, alsmede verlies van de inloggegevens.

13.4 Aurobindo Pharma b.v. is niet aansprakelijk voor het verlies of schade geleden door gebruiker of derde partijen bij ongeoorloofde toegang of door gebruik van het gebruikersaccount.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Aurobindo Pharma B.V. en koper is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 De bevoegde rechter is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de (uitvoering van) enige overeenkomst tussen Aurobindo Pharma B.V. en koper alsmede van alle geschillen omtrent deze voorwaarden.

Herziening Juni 2019.

Hiermee vervallen alle voorgaande versies van deze voorwaarden.

Aurobindo Pharma B.V. Baarnsche Dijk 1, 3741 LN Baarn

Algemene voorwaarden PDF (Print versie )