Privacyverklaring

Privacyverklaring

Aurobindo Pharma B.V. gevestigd in Nederland is een 100 % dochteronderneming van Aurobindo Pharma Limited. Aurobindo Pharma B.V (hierna te noemen “APBV “,“wij ” en “we”) legt zich toe op de bescherming van de privacy en beveiliging van persoonsgegevens van website bezoekers, klanten, leveranciers, business partners, werknemers en andere individuen. De bescherming van uw privacy bij de verwerking van uw persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van de AVG-verordening. Daarom besteden wij hier speciale aandacht aan gedurende onze bedrijfsactiviteiten. APBV verwerkt uw privacygegevens in overeenstemming met de lokale wettelijke bepalingen voor de landen waarin wij actief zijn, en omvat ook de bepalingen die zijn vastgelegd door de AVG in de Europese Economische Ruimte (“EER”) en de “Telecomwet” in Nederland.  In deze privacyverklaring wordt beschreven welke gegevens APBV over u verzamelt, hoe deze gegevens worden gebruikt, bewaard, gedeeld, beschermd en hoe u deze informatie kunt bijwerken. De verklaring treedt in werking vanaf de onderstaande datum en is vanaf dat moment van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door APBV.

 

 1. De persoonsgegevens die we over u verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens van u, bijvoorbeeld wanneer u zich aanmeldt voor een evenement, één van onze websites bezoekt, aanmeldt voor een gebruikersaccount van één van onze klantenportals, u informatie, producten of het gebruik van onze diensten aanvraagt of wanneer u contact opneemt met de klantenservice. Om onze bedrijfsactiviteiten uit te kunnen voeren kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, zoals uw naam, adres, postcode, telefoonnummer, emailadres, uw functie, IP-adres en informatie over uw computer of telefoon. Niet alle persoonsgegevens die APBV over u heeft, komen altijd rechtstreeks van u. Deze kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van uw werkgever, andere organisaties waarvan u deel uitmaakt of van een andere dienstverleners zoals bijvoorbeeld uw internet browser.  Bovendien verzamelt APBV persoonsgegevens over u wanneer u communiceert met de Aurobindo-website en webportal en/ of gebruik maakt van de diensten die op deze sites worden aangeboden.

Gegevens worden ook verzameld in gevallen waarin u solliciteert voor een baan of andere carrièremogelijkheid via onze site, en/ of wordt gevraagd om uw cv evenals andere contactinformatie zoals uw e-mailadres, telefoonnummer en correspondentieadres, in te dienen.  We zullen deze informatie gebruiken om uw kandidatuur te overwegen voor de vacature die u heeft aangegeven.

We kunnen een externe dienstverlener inzetten om ons te helpen bij het verwerken van uw persoonsgegevens als dat nodig is voor het aanbieden van onze producten en diensten en om ons te helpen de beheerde gegevens te onderhouden, aan te bieden en de services te verbeteren. Onze dienstverlener ontvangt uw informatie namens ons en mag deze niet voor andere doeleinden gebruiken. Volgens de AVG-verordening zijn we verplicht om uw gegevens te beschermen. Wanneer wij uw gegevens met derden delen, zijn deze derde partijen verplicht minimaal hetzelfde beschermingsniveau als APBV te hanteren.

APBV verwerkt slechts zogenaamde bijzondere persoonsgegevens, zoals informatie over de gezondheid van u of uw patiënten of klanten, wanneer we hiertoe wettelijk verplicht zijn. In geval van klachten en/ of registratie van mogelijke bijwerkingen van Aurobindo-geneesmiddelen, is APBV wettelijk verplicht om gezondheidsgegevens van patiënten te verwerken volgens de Nederlandse en Europese regelgeving voor toegelaten geneesmiddelen. APBV voert deze wettelijke verplichting uit in overeenstemming met de “Richtlijn betreffende goede geneesmiddelenbewakingspraktijken (GVP) van de Europese geneesmiddelenagentschappen (EMA)”. We verwerken deze bijzondere persoonsgegevens in beschermde servergebieden die strikt gescheiden zijn van elke verwerking van gegevens voor commerciële doeleinden.

 

 1. Hoe wij uw persoonsgegevens gebruiken

We mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken als we daar een goede reden voor hebben. Volgens de wet mogen we uw gegevens uitsluitend voor één of meer van de volgende redenen gebruiken:

 • Om een overeenkomst die we met u zijn aangegaan uit te voeren, of
 • Indien we een wettelijke verplichting hebben om uw gegevens om een bepaalde reden te gebruiken, of
 • Wanneer u daarvoor toestemming verleent, of
 • Wanneer dit in ons gerechtvaardigde belang is, kunnen wij uw persoonsgegevens om zakelijke of commerciële redenen verwerken. Dit gebeurt pas nadat we een zorgvuldige beoordeling hebben uitgevoerd.

Het gebruik van uw informatie is onderworpen aan de privacyverklaring die van kracht is op het moment waarop wij uw gegevens verwerken. APBV kan de verstrekte informatie gebruiken voor algemeen zakelijk gebruik. We verwerken uw persoonsgegevens alleen voor deze doeleinden, nadat u ons uw voorafgaande schriftelijke toestemming hebt gegeven.

Dit kan de volgende doeleinden omvatten:

 • Om uw verzoeken te beantwoorden;
 • Om u diensten te leveren, inclusief klantenservice;
 • Om u informatie te sturen over de huidige diensten van ons of onze dochterondernemingen, nieuwe diensten of acties waar we mee bezig zijn;
 • Om u op de hoogte te brengen van nieuwe functies of verbeteringen aan onze diensten;
 • Om u te informeren over vacatures of carrièremogelijkheden waarover u inlichtingen heeft ingewonnen;
 • Om ervoor te zorgen dat onze website en onze diensten op een effectief manier voor u werken;
 • Om de effectiviteit van reclame en het bereik daarvan te meten of te begrijpen.

Marketing en evenementen: We gebruiken persoonsgegevens om marketing en evenementcommunicatie aan u te verstrekken via diverse platforms, zoals e-mail, telefoon, sms, direct-mail en online. We sturen alleen marketinginformatie via e-mail, na uw voorafgaande toestemming. Als we u een marketing e-mail sturen, bevat deze instructies over hoe u zich kunt afmelden voor deze marketing e-mails. We verwerken ook uw e-mailvoorkeuren zoals informatie- en marketingvoorkeuren. Als u ervoor kiest geen marketing e-mails te ontvangen, kunnen we u nog wel belangrijke service- informatie sturen met betrekking tot uw accounts en abonnementen.

Wettelijke verplichtingen: mogelijk zijn we verplicht persoonsgegevens te gebruiken en te bewaren om wettelijke- en nalevingsredenen zoals het voorkomen, opsporen of onderzoeken van een strafbaar feit, voorkoming van gegevensverlies of fraude. We kunnen persoonsgegevens ook gebruiken om te voldoen aan interne en externe auditvereisten, informatiebeveiligingsdoeleinden en zoals we anderszins denken dat noodzakelijk of passend is:

 • Uit hoofde van de toepasselijke wetgeving, waaronder mogelijk wetten buiten uw land van verblijf;
 • Om te reageren op verzoeken van gerechtelijke instanties, wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties en andere openbare en overheidsinstanties;
 • We streven ernaar alleen die gegevens te verzamelen die in redelijkheid noodzakelijk zijn om de diensten aan u te leveren of om uw vragen te beantwoorden;
 • In het geval van een fusie, verkoop, herstructurering, acquisitie, joint venture, toewijzing, overdracht of andere vervreemding van alle of een deel van onze activiteiten, activa of aandelen (inclusief in verband met faillissement of soortgelijke procedure);
 • Om onze rechten, gebruikers, systemen en diensten te beschermen.

 

 1. Wanneer we persoonsgegevens delen

APBV deelt persoonsgegevens of maakt deze bekend wanneer dat noodzakelijk is om diensten te verlenen of onze bedrijfsactiviteiten uit te voeren.

Onze zakelijke partners: we werken af en toe samen met andere organisaties om co-branded diensten te leveren, inhoud te bieden, of het organiseren van evenementen, conferenties en seminars. Als onderdeel van deze regelingen kunt u klant zijn van zowel APBV als onze partners en kunnen onze partners en wij gegevens over u verzamelen en delen. APBV zal persoonsgegevens altijd verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring.

 

 1. Onze externe dienstverleners

We werken samen met en worden ondersteund door diverse dienstverleners. Persoonsgegevens worden alleen aan deze dienstverleners beschikbaar gesteld wanneer dat noodzakelijk is om de diensten te leveren die zij ons bieden, waaronder software-, systeem- en platformondersteuning, direct marketingdiensten, Cloud hostingdiensten, reclame, orderverwerking en levering.

Het is onze externe dienstverleners niet toegestaan om persoonsgegevens die wij aan hen beschikbaar stellen te delen of te gebruiken voor enig ander doel dan om diensten aan ons te verlenen.

 

 1. Waar we persoonsgegevens opslaan en verwerken

APBV is onderdeel van een wereldwijde organisatie (Aurobindo Pharma Limited) en uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt buiten uw eigen land. APBV verwerkt persoonsgegevens buiten de EER hoewel dit beperkt is tot een zeer klein aantal verwerkingsactiviteiten. Als we persoonsgegevens buiten de EER verwerken ondernemen we stappen om ervoor te zorgen dat de informatie die we verzamelen wordt verwerkt, beveiligd en overgedragen in overeenstemming met deze privacyverklaring en de vereisten van de toepasselijke wetgeving.

Wanneer we persoonsgegevens vanuit de Europese Economische Ruimte doorgeven aan andere landen waarin de toepasselijke wetgeving niet dezelfde mate van persoonsgegevensbescherming biedt als in uw eigen land, nemen we maatregelen om een passend niveau van gegevensbescherming te bieden. Anders gezegd, uw rechten en de bescherming van uw gegevens blijven behouden. We gebruiken bijvoorbeeld goedgekeurde contractuele bepalingen, multilaterale overeenkomsten inzake gegevensoverdracht, intra-groep overeenkomsten en andere maatregelen die zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat de ontvangers van uw persoonsgegevens deze beschermen.

 

 1. Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

APBV neemt gegevensbeveiliging zeer serieus. Wij gebruiken passende technologieën en procedures om persoonsgegevens te beschermen. Onze beleidslijnen en procedures met betrekking tot informatiebeveiliging zijn in overeenstemming met algemeen aanvaardbare internationale normen en worden regelmatig herzien en indien nodig bijgewerkt om te voldoen aan de veranderingen in de technologie, wettelijke vereisten en onze zakelijke behoeften.

Bijvoorbeeld:

 • Beleid en procedures: APBV hanteert passende technologische, fysieke en operationele beveiligingsprocedures om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, wijziging of onopzettelijke vernietiging. Onze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien en bijgewerkt opdat we passende beveiliging bieden;
 • We leggen passende beperkingen op betreffende de toegang tot persoonsgegevens;
 • Wij implementeren passende maatregelen en controlemechanismen, waaronder bewakings- en fysieke maatregelen, om gegevens veilig op te slaan en door te geven;
 • We vereisen regelmatige privacy-, informatiebeveiligings- en andere toepasselijke opleidingen voor onze werknemers en aannemers die toegang hebben tot persoonsgegevens en andere gevoelige gegevens;
 • Wij ondernemen stappen om ervoor te zorgen dat onze werknemers en aannemers handelen in overeenstemming met onze beleidslijnen en procedures inzake informatiebeveiliging en alle toepasselijke contractuele voorwaarden;
 • In het geval van overeenkomsten en veiligheidscontroles eisen we dat onze externe verkopers en leveranciers alle persoonsgegevens die aan hen worden toevertrouwd beschermen in overeenstemming met onze beleidslijnen en procedures inzake beveiliging.

 

 1. Cookies

Net als vele andere commerciële websites kunnen we cookies gebruiken. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer of apparaat met internetverbinding kunnen worden geplaatst wanneer u ons online bezoekt. Hierdoor kan de site uw computer of apparaat onthouden. Dit dient een aantal doeleinden.

Op sommige van onze websites verschijnt een meldingsbanner die uw toestemming vereist om cookies te verzamelen. Als u geen toestemming geeft, wordt uw computer of apparaat met internet niet gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Een ander type cookie dat “user-input” cookies wordt genoemd, kan nog steeds vereist zijn voor de noodzakelijke functionaliteit. Dergelijke cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van deze meldingsbanner. Uw selectie wordt opgeslagen in een cookie en is 90 dagen geldig. Als u uw selectie wilt intrekken, kunt u dit doen door de cookies van uw browser te wissen.

Een voorbeeld van cookies die we gebruiken voor marketingdoeleinden is de cookie van YouTube die wordt geactiveerd zodra u op een YouTube-video klikt:

Embedded video’s van onze APBV YouTube kanaal met behulp van de privacy-verbeterde modus van YouTube. Deze modus kan cookies op uw computer plaatsen zodra u op de YouTube-videospeler klikt.

Hoewel de meeste browsers automatisch cookies accepteren, kunt u kiezen om cookies al dan niet te accepteren via de instellingen van uw browser (vaak te vinden in het menu Extra of voorkeuren van uw browser). U kunt op elk moment cookies van uw apparaat verwijderen. Houd er echter rekening mee dat als u geen cookies accepteert, u sommige functies van onze websites mogelijk niet volledig kunt gebruiken.

Meer informatie over het beheren van cookies is te vinden in het helpbestand van uw browser of via sites zoals www.allaboutcookies.org.

Door uw inloggegevens in te voeren om toegang te krijgen tot gebieden die zijn gereserveerd voor geregistreerde gebruikers, gaat u ermee akkoord dat we cookies op uw computer of apparaat met internetverbinding kunnen plaatsen.  

 

 1. Kinderen

APBV heeft niet de intentie om persoonsgegevens te verzamelen of te bewaren van personen jonger dan 16 jaar oud. ALS U JONGER BENT DAN 16 JAAR, GEBRUIK DAN DEZE WEBSITE NIET. Als APBV ontdekt dat persoonsgegevens van een persoon jonger dan 16 jaar zijn verzameld zonder verifieerbare toestemming van de ouders, zal APBV de nodige maatregelen treffen om deze gegevens te verwijderen.

 

 1. Uw rechten en uw persoonsgegevens

We respecteren uw privacy-rechten, zoals uw recht op inzage in en controle over uw gegevens en zullen uw verzoeken om inlichtingen beantwoorden en, waar dat van toepassing is, uw persoonsgegevens rectificeren, wijzigen of verwijderen. We zullen binnen een maand na ontvangst van uw verzoek gehoor geven aan uw verzoek indien dat haalbaar is.

Recht op inzage: U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens zoals verwerkt door APBV. Wanneer we inderdaad verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken, zullen we u deze kosteloos verstrekken bij het eerste verzoek. Voor extra verzoeken voor dezelfde gegevens kunnen administratiekosten in rekening worden gebracht. Voordat we u persoonsgegevens verstrekken, kunnen indien nodig om aanvullende informatie vragen om uw identiteit vast te stellen.

Recht op correctie van de persoonsgegevens: Als de informatie die wij over u bewaren onjuist is, heeft u het recht om ons te vragen om onjuistheden in de persoonlijke informatie te corrigeren.

Recht op verwijdering van de persoonsgegevens: als u vindt dat wij uw gegevens niet langer zouden moeten gebruiken, kunt u ons verzoeken de gegevens die wij bewaren te wissen.

Wanneer wij uw verzoek ontvangen, zullen we bevestigen of de gegevens zijn verwijderd of de reden waarom ze niet kunnen worden verwijderd (bijvoorbeeld omdat we deze nodig hebben voor wettelijke doeleinden).

Het recht om bezwaar te maken tegen verwerking: u heeft het recht om ons te vragen de verwerking van uw gegevens te staken. Zodra we het verzoek hebben ontvangen, zullen we contact met u opnemen en u laten weten of we uw verzoek kunnen inwilligen of gerechtvaardigde gronden hebben om de verwerking van uw gegevens te blijven verwerken.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u heeft het recht om ons te vragen dat wij sommige van uw gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke willen sturen.

Het recht om uw toestemming in te trekken: op elk moment voor de verwerking van gegevens waarvoor toestemming is gevraagd, kunt u deze toestemming weer intrekken. U kunt uw toestemming eenvoudig intrekken per telefoon, e-mail of per post (zie contactgegevens hieronder).

Het recht om een klacht in te dienen: bij de functionaris voor gegevensbescherming van Aurobindo Pharma Limited (in het Engels) via: dpo@aurobindo.com

In elk geval heeft u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse toezichthouder die verantwoordelijk is voor de bescherming van persoonsgegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens zo lang dat in redelijkheid is vereist voor wettelijke of zakelijke doelstellingen. Bij de vaststelling van de bewaartermijnen voor gegevens houdt APBV rekening met lokale wetgeving, contractuele verplichtingen en de verwachtingen en vereisten van onze klanten. Als we de persoonsgegevens niet meer nodig hebben, verwijderen of vernietigen we deze op een veilige manier.

 Wijzigingen in onze privacyverklaring

APBV kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd bijwerken. We willen u aanmoedigen om onze website regelmatig te bekijken om de actuele privacyverklaring in te zien, zodat u geïnformeerd blijft over hoe APBV uw gegevens gebruikt en beschermt. Indien deze verklaring ingrijpend wordt gewijzigd, zullen we een duidelijk zichtbare kennisgeving op deze website plaatsen met een bijgewerkte ingangsdatum.

Vragen/ Contactgegevens

Als u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot deze privacyverklaring, neemt u dan contact met ons op, of via:

Adres: Baarnsche Dijk 1, 3741 LN, Baarn

Telefoon: 035-5429933

Email: customerservicenl@aurobindo.com

Als wij uw vragen niet kunnen beantwoorden of uw verzoek niet kunnen uitvoeren, kunnen wij uw verzoek doorsturen naar onze Data Protection Officer (DPO) op het hoofdkantoor van Aurobindo Pharma Limited in India. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de DPO: dpo@aurobindo.com

 

Ingangsdatum: 15 augustus 2019